Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(„REGULAMIN”)


§ 1
DEFINICJE


Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:
1. „TRACON POLSKA Sp. z o. o.” oznacza właściciela i administratora Sklepu dostępnego pod adresem www.traconelectric.pl
2. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
3. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.
4. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.
5. „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
6. „Konsument” oznacza Użytkownika, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonującego czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.
8. „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i TRACON POLSKA Sp. z o.o. umowy Sprzedaży Produktu.
9. „Produkty” oznaczają rzeczy, które są sprzedawane przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. w Sklepie.
10. „Przewoźnik” oznacza każdy podmiot, za pośrednictwem którego TRACON POLSKA Sp. z o. o. dostarcza Produkty do Użytkowników.
11. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
12. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. dostępny pod adresem: www.traconelectric.pl, za pośrednictwem którego TRACON
POLSKA Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów, a także może świadczyć inne usługi.
13. „Umowa Sprzedaży Produktu” oznacza umowę w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, zawartą za pośrednictwem Sklepu między TRACON POLSKA Sp. z o.o. .a Użytkownikiem, w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika, przez którą TRACON POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić cenę.
14. „Użytkownik” oznacza osoba fizyczną, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
15. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu i stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep dostępny na stronie internetowej pod adresem www.traconelectric.pl jest prowadzony przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 43 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000322623, NIP 206-000-12-92, REGON: 24107174.
Dane kontaktowe:

a. adres pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała, Cieszyńska 43
b. adres poczty elektronicznej: polska@traconelectric.pl
c. numery telefonów: 338150420
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik)
d. fax: 338150417
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik)

2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.traconelectric.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. TRACON POLSKA Sp. z o. o. prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Użytkownik zawiera z TRACON POLSKA Sp. z o. o. Umowę Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem sieci Internet i strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
8. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet (w tym w szczególności poczta elektroniczna). Dodatkowo TRACON POLSKA Sp. z o.o. może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie.
9. Pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub TRACON POLSKA Sp. z o. o związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: polska@traconelectric.pl Odpowiedzi będą udzielane przez TRACON POLSKA Sp. z o. o. bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
10. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
11. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
12. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy TRACON POLSKA Sp. z o.o. i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty. 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie TRACON POLSKA Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. TRACON POLSKA Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo
transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).


§ 3
REJESTRACJA W SKLEPIE, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA


1. TRACON POLSKA Sp. z o. o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.traconelectric.pl
2. Usługa Konta Użytkownika polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień, śledzenie statusu złożonego Zamówienia, a także możliwości składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy i reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie.
6. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
7. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od TRACON POLSKA Sp. z o. o zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości i zalogowanie się do Sklepu za pomocą Hasła i Loginu Użytkownika. Niezwłocznie po zalogowaniu do Sklepu, Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.
8. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz Hasło.
9. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
10. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.


§ 4
OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


1. Użytkownik może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia.
2. Zamówienie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu www.traconelectric.pl
3. Elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, co zostanie potwierdzone przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie.
4. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie, tj. kompletuje Zamówienie, wybiera obszar dostarczenia towaru, wybiera sposób płatności, wypełnia formularz zamówienia, zatwierdza i przesyła zamówienie.
5. Użytkownik kompletuje Zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk „+, do koszyka”. W „koszyku” umieszczane są Produkty wybrane przez Użytkownika i dostępne w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
6. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez TRACON POLSKA Sp. z o. o. W formularzu zamówienie należy podać:

a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika,
c) dane odbiorcy oraz adres dostarczenia Produktów, jeżeli zamówione Produkty mają zostać dostarczone na adres inny niż adres Klienta.

7. Użytkownik, który zarejestrował Konto w Sklepie może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta, po zalogowaniu się do Sklepu. Dane Użytkownika udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
8. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny oraz kosztów dostawy.
9. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk ZAMÓWIENIE
10. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika na Produkt oznacza wysłanie przez Użytkownika do TRACON POLSKA Sp. z o. o. oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
11. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Produkty, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. wraz z informacją o jego treści, cenie, terminie i sposobie zapłaty ceny oraz terminie realizacji Zamówienia.
12. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Użytkownik zostanie poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Użytkownika co do dalszej realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od TRACON POLSKA Sp. z o. o, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, TRACON POLSKA Sp. z o. o. niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
13. Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana niezwłocznie, w każdym przypadku przed dostarczeniem Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości Produktów do wysyłki lub o ich wysłaniu z magazynu Sklepu na adres dostawy).
14. Umowa sprzedaży pomiędzy TRACON POLSKA Sp. z o. o a Użytkownikiem zostaje zawarta w odniesieniu do Produktu z chwilą otrzymania przez Użytkownika na wskazany adres poczty elektronicznej Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia;
15. W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jeden Produkt, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdego z składających się na konkretne Zamówienie.
16. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi wiadomości elektronicznej Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera załączniki w postaci:

a) niniejszego Regulaminu (w formacie pdf),
b) pouczenia o prawie odstąpienia od umowy,
c) wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

17. W przypadku braku płatności za Produkty w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18. TRACON POLSKA Sp. z o.o. może anulować lub zmienić Zamówienie na Produkt na wniosek Użytkownika do czasu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu.
19. Użytkownik może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto.


§ 5
CENA


1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich zarówno w cenach netto jak i brutto. Obok każdej ceny netto produktu niezawierającej podatku od towarów i usług (VAT) widnieje cena brutto zawierająca niniejszy podatek (VAT).
2. Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Produktów. Koszty dostawy Produktów uregulowane są odrębnie w § 7 niniejszego Regulaminu.
3. Informacje o cenie Produktów dostępne są na stronie internetowej i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.


§6
SPOSOBY PŁATNOŚCI I FAKTURA ELEKTRONICZNA


1. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a. Przelewem terminowym – dotyczy Użytkowników którym został on przydzielony.
b. Płatność z góry (przedpłata)- przed odbiorem zamówionych Produktów – płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

2. TRACON POLSKA Sp. z o. o może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.
3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
4. Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w odniesieniu do Zamówień złożonych i zrealizowanych z użyciem Konta również udostępniane na Koncie Użytkownika.


§ 7
DOSTAWA PRODUKTÓW


1. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Termin dostawy Produktów w każdym przypadku dostawy do miejsca na terytorium Polski nie przekracza 14 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Produktów,
3. Koszty dostawy w odniesieniu do konkretnych Produktów objętych Zamówieniem określone są w podsumowaniu Zamówienia. Koszty dostawy zamówień powyżej 500 zł netto pokrywa TRACON POLSKA Sp. z o.o. Koszty dostawy zamówień poniżej 500zł netto pokrywa Użytkownik.
4. Przy odbiorze przesyłki z Produktem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Użytkownik może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do Przewoźnika o sporządzenie protokołu szkody.
5. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do magazynu TRACON POLSKA Sp. z o.o. Jeżeli płatność została dokonana przed realizacją Zamówienia, zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni i termin ten liczony jest od dnia przyjęcia zwrotu Zamówienia do magazynu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od TRACON POLSKA Sp. z o.o. ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, TRACON POLSKA Sp. z o.o. niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
6. Określone Produkty mogą być dostarczone do miejsca dostawy znajdującego się w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej po uprzednim uzgodnieniu sposobu dostawy z TRACON POLSKA Sp. z o.o. na wskazany adres przesyłką kurierską. Koszt dostarczenia Produktów przesyłką kurierską jest w takich przypadkach uzależniony od miejsca dostawy.
7. Niektóre Produkty nie są dostarczane do miejsc zlokalizowanych poza terytorium Polski. Ograniczenia takie wynikają wyłącznie ze zobowiązań umownych wiążących TRACON POLSKA Sp. z o.o. dotyczących zasad dystrybucji Produktów. W takim przypadku ograniczenia takie są wskazane wyraźnie w Sklepie przy opisie Produktów.


§ 8
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM


Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego i składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
2. posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 12 poniżej.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

3. Jeśli Konsument podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym TRACON POLSKA Sp. z o. o poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru: poprzez złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie; albo poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: polska@traconelectric.pl albo poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres korespondencyjny: TRACON POLSKA Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 43.
5. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1).
6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, TRACON POLSKA Sp. z o. o prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pk.t 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
9. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim TRACON POLSKA Sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zwróci TRACON POLSKA Sp. z o.o. Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował TRACON POLSKA Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował TRACON POLSKA Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy na adres: polska@traconelectric.pl
11. Konsument może zwrócić TRACON POLSKA Sp. z o.o. Produkt bezpośrednio w siedzibie TRACON POLSKA Sp. z o.o. od pon. do piątku w godzinach od 8 do 16.
12. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów tj. koszty powstałe w wyniku zwrotu Produktów w sposób inny, niż nieodpłatny zwrot Produktu w siedzibie (pkt 11 niniejszego paragrafu). Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości Produktów, a także wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Produktów. TRACON POLSKA Sp. z o.o. nie zwraca Konsumentowi bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
13. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może korzystać z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, których sprawdzenie umożliwi Konsumentowi podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy. W związku z odstąpieniem od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w inny sposób niż wskazany powyżej.
14. Jeśli Konsument odstąpi od umowy, TRACON POLSKA Sp. z o. o zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym także koszty dostawy. Produktów. Zwrot płatności nie obejmuje jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TRACON POLSKA Sp. z o.o.
15. Konsument otrzyma od TRACON POLSKA Sp. z o. o zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym TRACON POLSKA Sp. z o.o. otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od TRACON POLSKA Sp. z o.o. ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, TRACON POLSKA Sp. z o.o. niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.


§ 11
REKLAMACJE


A.
1. TRACON POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto TRACON POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.
2. Użytkownik może zgłosić TRACON POLSKA Sp. z o.o. reklamację, jeżeli stwierdzi, że Produkt dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady fizyczne lub prawne.
3. TRACON POLSKA Sp. z o.o. ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
4. Reklamacja dotycząca Produktu powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznaczenie reklamowanego Produktu, datę nabycia Produktu, opis wady będącej przyczyną reklamacji, termin wykrycia wady, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Produktu, np. kopię paragonu, kopię faktury, wydruk z karty płatniczej.
5. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. Użytkownik może złożyć reklamację korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje” pod adresem https://pl.traconelectric.com/complaint/list. Użytkownik może złożyć reklamację korzystając z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze reklamacji stanowią jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować.
7. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:

a) poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polska@traconelectric.pl
albo
b) poprzez wysłanie reklamacji za pośrednictwem interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto
albo
c) poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres TRACON POLSKA Sp. z o.o.

8. Jeśli przedmiotem reklamacji jest Produkt, Użytkownik , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt TRACON POLSKA Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy Produkt na adres:

TRACON POLSKA Sp. z o.o. ,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 43

9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polska@traconelectric.pl
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik),
c) poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres TRACON POLSKA Sp. z o.o.

10. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy - chyba że TRACON POLSKA Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt była już wymieniony lub naprawiany przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. albo TRACON POLSKA Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady).
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady – przy czym TRACON POLSKA Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, TRACON POSLSKA Sp. z o.o. może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu).
c) Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TRACON POLSKA Sp. z o.o.
d) Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. TRACON POLSKA Sp. z o.o. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie.
12. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a TRACON POLSKA Sp. z o.o. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione.
13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
14. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi TRACON POLSKA Sp. z o.o. Dotyczy to oprócz kosztów związanych z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji przez Użytkownika do TRACON POLSKA Sp. z o.o., także kosztów związanych wymianą Produktu na nowy wolny od wad lub usunięciem jego wady.
15. W toku rozpatrywania reklamacji TRACON POLSKA Sp. z o.o. może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§ 12
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
b. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),
c. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - porady udzielane są:

•  przez Federację Konsumentów:

- pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707,
- w siedzibach oddziałów terenowych, których adresy wskazane są na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl

•  przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich:

- pod numerem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 (porady są bezpłatne, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora),
- pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl).

d) W rozwiązywaniu sporów transgranicznych:

- zwrócenie się o pomoc do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl www.konsument.gov.pl.
- skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR - ec.europa.eu/consumers/odr - ma
ułatwiać pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

4. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z TRACON POLSKA Sp. z o.o.


§ 13
Newsletter

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez TRACON POLSKA Sp. z o.o.
2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres email), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego.
4. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów TRACON POLSKA Sp. z o.o., aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez TRACON POLSKA Sp. z o.o.
5. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
6. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres email), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres email), a następnie wybierając przycisk „Rezygnacja z Newsletter”.


§ 14
POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.
2. TRACON POLSKA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto TRACON POLSKA Sp. z o.o. chroni prywatność Użytkowników, kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest:

TRACON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 43
wpisana do KRS: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000322623,
NIP: 206-000-12-92,
REGON: 241071743

4. TRACON POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Użytkowników, których dotyczą (np. przy Zamówieniu lub przy rejestracji Konta), wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

a) dokonywania Sprzedaży Produktów;
b) świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
c) realizacji Zamówień, obsługi reklamacji i zwrotu Produktów;
d) umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą, dostępu do informacji związanych z Zamówieniami;
e) udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do TRACON POLSKA Sp. z o.o., m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie;
f) profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy Sprzedaży Produktów;
g) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

5. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych), TRACON POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie zostaną objęte taką zgodą.
6. Jeżeli Użytkownik dokonuje Zamówienia Produktu na rzecz innej osoby lub w Zamówieniu określa, że Produkt ma być dostarczony bezpośrednio takiej osobie, powinien uzyskać zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych osobowych TRACON POLSKA Sp. z o.o. w celu dostarczenia jej Produktu po uprzedniej Rejestracji, a także poinformować ją o zasadach polityki prywatności określonych w Regulaminie
7. TRACON POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osoby trzeciej, na rzecz której zostało złożone Zamówienie, wyłącznie w celu realizacji obowiązków TRACON POLSKA Sp. z o.o. wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem.
8. TRACON POLSKA Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9. TRACON POLSKA Sp. z o.o. nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz TRACON POLSKA Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów, którym TRACON POLSKA Sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, Produktów lub odpowiedzi na wiadomość.
11. Użytkownik, który udostępni swoje dane lub osoba trzecia upoważniona do odbioru Zamówienia, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, a także usunięcia oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: polska@traconelectric.pl
12. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: polska@traconelectric.pl
13. Niezależnie od danych osobowych TRACON POLSKA Sp. z o.o. gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Sklepem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
14. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Sklepu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego ze Sklepu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Sklepu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.
15. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Sklepu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
16. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że TRACON POLSKA Sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
17. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, TRACON POLSKA Sp. z o.o. stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.
18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych TRACON POLSKA Sp. z o.o. stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
19. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się ze strony internetowej Sklepu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.


§ 15.
ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Użytkownik nie może:

a) zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym,
b) podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

2. Treści zamieszczone przez TRACON POLSKA Sp. z o.o. w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej TRACON POLSKA Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze Sprzedażą Produktów wymaga uprzedniej zgody TRACON POLSKA Sp. z o.o. lub innego podmiotu uprawnionego.
3. TRACON POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od TRACON POLSKA Sp. z o.o., których TRACON POLSKA Sp. z o.o. przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, w szczególności:

a) przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu;
b) zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
c) przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika,
d) ataki na system komputerowy lub usługę sieciową,
e) przyczyny wynikające z awarii serwerów.

4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu

a) w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
b) w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
c) w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
d) przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty.

5. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w nin. paragrafie, TRACON POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania od TRACON POLSKA Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednak w przypadku, gdyby płatność była dokonana za pośrednictwem PayU, 14-dniowy termin na zwrot płatności liczony jest od dnia uzgodnienia z Użytkownikiem sposobu zwrotu uiszczonej ceny.


§ 16.
ZMIANY REGULAMINU


1. W celu zapewnienia Użytkownikom szybkiego i łatwego sposobu zapoznania się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego nieodpłatne: wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
2. TRACON POLSKA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. W zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, TRACON POLSKA Sp. z o. o. zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień.
6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).


§ 17
USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z utrzymywania konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu, pocztą elektroniczną na adres polska@traconelectric.pl lub pisemnie poprzez wysłanie rezygnacji listem poleconym na adres siedziby TRACON POLSKA Sp. z o. o. - 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 43.
2. TRACON POLSKA Sp. z o. o. będzie uprawniona do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostanie do tego zobowiązana prawomocnym lub ostatecznym rozstrzygnięciem właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie spory pomiędzy TRACON POLSKA Sp. z o. o. i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma prawo zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bądź powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
3. TRACON POLSKA Sp. z o. o. honoruje wszelkie prawa UŻYTKOWNIKÓW przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw UŻYTKOWNIKÓW wynikających z przepisów prawa.
4. Właścicielem i administratorem Sklepu jest:

TRACON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 43
wpisana do KRS: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII. Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem: 0000322623,
NIP: 206-000-12-92,
REGON: 241071743

Dokumenty do pobrania/wydrukowania (pliki w formacie pdf):
1. Regulamin sklepu TRACON POLSKA Sp. z o.o. obowiązujący od 20.06.2016 r.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - Załącznik nr 1 do Regulaminu,
3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - Załącznik nr 2 do Regulaminu
4. Zgłoszenie reklamacji - Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: TRACON POLSKA Sp. z o. o.
               43-300 Bielsko-Biała
               ul. Cieszyńska 43

email:
Niniejszym odstępuję od umowy:

1) sprzedaży następujących towarów (*),

Lp.

Nazwa

Symbol

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1

2

3

4

5

6

  1. o świadczenie następującej usługi (*)

………………………………………………………………………………………………………...................................…

………………………………………………………………………………………………………...................................…

………………………………………………………………………………………………………...................................…

………………………………………………………………………………………………………...................................…

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ………………………………………………...…

Imię i nazwisko Konsumenta …………………………………………………………….

Adres Konsumenta ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

Podpis konsumenta

Data: _________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić